خانه / گواهی حسن انجام کار از صنایع پتروشیمی

گواهی حسن انجام کار از صنایع پتروشیمی

گواهی حسن انجام کار از اداره کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی-صنایع پتروشیمی-۸۲

گواهی حسن انجام کار از اداره کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی-صنایع پتروشیمی-۸۳

گواهی حسن انجام کار از اداره کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی-صنایع پتروشیمی-۸۴

گواهی حسن انجام کار از اداره کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی-صنایع پتروشیمی-۸۵

گواهی حسن انجام کار از اداره کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی-شرکت راهبران پتروشیمی-۹۱